åter startsida

 

Protokoll fört vid Krigsflygskolans Kamratförenings årsmöte den 12 maj 2004.

 

§ 1.

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

§ 2.

Till minne av de medlemmar som avlidit under året inledde ordföranden mötet med att läsa en dikt av Fritjof Hallström följt av en tyst minut.

 

§ 3.

Till att justera årsmötesprotokollet jämte ordföranden valdes Thorbjörn Norén och Lars Pettersson.

 

§ 4.

Till ordförande under årsmötet valdes Sven Sjöling och till sekreterare valdes Gitt Andersson.

 

§ 5.

Föreslagen dagordning godkändes.

 

§ 6.

Beslutades att årsmötet var stadgeenligt utlyst.

 

§ 7.

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser var utdelade till mötesdeltagarna.

Beslutades att godkänna styrelsen verksamhets- och förvaltningsberättelser.

 

§ 8.

Sekreteraren läste upp revisorernas berättelse.

Beslutades att godkänna revisionsberättelsen.

 

§ 9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Beslutades att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

 

§ 10.

Styrelsens förslag på verksamhet under kommande år är bl a föredrag om Team 60, någon aktivitet i samband med världsmästerskapet i konstflygning på Ljungbyhed samt ett studiebesök på Trafikflyghögskolan. Inga nya förslag från mötet presenterades.

 

§ 11.

Fastställande av årsavgift.

Ordföranden påminde om att ständigt medlemskap upphört. Efter tio år skall medlemsavgift inbetalas. Styrelsens förslag oförändrat 50 kr.

Beslutades att medlemsavgiften för kommande skall vara 50 kr.

 

§ 12.

Val av ordförande för 2004.

Valberedningens förslag: omval Sven Sjöling.

Beslutades att utse Sven Sjöling till ordförande.

 

§ 13.

Val av kassör för 2004-2005.

Valberedningens förslag. Omval Kennerth Gyllström.

Beslutades att utse Kennerth Gyllström till kassör för 2004-2005.

 

§ 14.

Val av fyra (4) styrelseledamöter för 2004-2005.

Valberedningens förslag: omval utav Hans-Bertil Sinclair, Anita Larsson, Thorbjörn Norén samt Gitt Andersson.

Beslutades av omvälja ovanstående till styrelseledamöter för 2004-2005.

 

§ 15.

 

Val av en revisor för 2004-2005.

Valberedningens förslag: omval av Göte Eriksson.

Beslutades att utse Göte Eriksson till revisor för 2004-2005.

 

§ 16,

Val av revisorssuppleant för 2004-2005.

Valberedningens förslag: omval utav Göran Johansson.

Beslutades att utse Göran Johansson som revisorssuppleant för 2004-2005.

 

§ 17.

Val av en ledamot i valberedningen för 3 år (2004-2006) samt fyllnadsval av en ledamot på två år (2004-2005)

Förslag: omval av Kurt Johansson på tre (3) år. Fyllnadsval Hans-Erik Hansson på  två (2) år.

Beslutades att utse Kurt Johansson som ledamot på tre (3) år och Hans-Erik Hansson som ledamot i två  (2) år.

 

§ 18.

Övriga frågor.

Inga sådana fanns.

 

§ 19.

Avslutning:

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat och överlämnade därefter ordet till kvällens gäst överstelöjtnant Ulf Björkman.

 

Vid protokollet:                                                               Justeras:

 

…………………………………….                               ………………………………………..

Gitt Andersson , sekr.                                                      Sven Sjöling, ordf

 

 

 

……………………………………                               …………………………………………

Thorbjörn Norén                                                             Lars Pettersson